بعد از طلوع ماه 18 مرداد ماه  - مقارنه ماه با ستاره 19 حوت x پیش می آید

 این مقارنه در ساعت 37 و 21 دقیقه با جدایی زاویه ی 0 درجه و 42 دقیقه و 49 ثانیه قابل مشاهده است

و بهترین وضعیت را خواهد داشت.  در این مقارنه فاز ماه برابر با 87.41% و قدر ستاره نیز 4.93 خواهد بود

 وضعیت رصدی : از اول شب تا قبل از طلوع آفتاب

مقارنه ماه با ستاره 19x - حوت مقارنه ماه با ستاره 19x - حوت بهترین وضعیت : بعد از  طلوع ماه : 21:34