سحر گاه 14 مرداد ماه  - مقارنه زهره بین ستاره  اتا – جوزا و مو - جوزا پیش می آید.

این مقارنه در ساعت 4 و 20 دقیقه با جدایی زاویه های ا درجه و 5 دقیقه و 10 ثانیه و ا درجه و 6 دقیقه و 36 ثانیه
 
قابل مشاهده است. در این مقارنه فاز زهره برابر با 74.94% و قدر ستاره ها  نیز 3.28 و 2.84 خواهد بود

وضعیت رصدی : از نیمه شب تا قبل از طلوع آفتاب

بهترین وضعیت : قبل از طلوع آفتاب

طلوع زهره : 03:28

مقارنه زهره بین ستاره  اتا – جوزا و مو - جوزا


مقارنه زهره بین ستاره  اتا – جوزا و مو - جوزا