برای دیدن زحل در نیمه اول مرداد ماه تقریبا ا ساعت و نیم دقیقه فرصت دارید

 زیرا غروب خورشید  20:07 و غروب زحل 21:52 دقیقه است.

در ضمن ستاره سیگما اسد در نزدیكی زحل است
 

رصد زحل

رصد زحل