برای دیدن عطارد در نیمه اول مرداد ماه فقط 57 دقیقه فرصت دارید

 برای دیدن عطارد در نیمه اول مرداد ماه فقط 57 دقیقه فرصت دارید.

زیرا غروب خورشید  20:07 و غروب عطارد 21:03 دقیقه است

 قلب اسد هم در سمت راست پایین عطارد قرار دارد.

رصد عطارد