شامگاه 13 مرداد ماه  - مقارنه ماه با خوشه كروی  m75 پیش می آید.

 این مقارنه در ساعت 23 و 30 دقیقه با جدایی زاویه ای 30 دقیقه و 22 ثانیه  قابل مشاهده است. در این مقارنه فاز ماه

برابر با 98.60% و قدر خوشه كروی m75 نیز 9.50 خواهد بود.

 وضعیت رصدی : از اول شب تا نیمه شب

 بهترین وضعیت : نیمه شب

غروب ماه : 05:20 

مقارنه ماه با خوشه كروی m 75