سحر گاه فردا 13 مرداد ماه  - مقارنه زهره با ستاره  اتا - جوزا پیش می آید.

 این مقارنه در ساعت 4 و 30 دقیقه با جدایی زاویه ای 37 دقیقه و 20 ثانیه  قابل مشاهده است. در این مقارنه فاز زهره

برابر با 74.62% و قدر  ستاره اتا - جوزا نیز 3.28 خواهد بود.

 وضعیت رصدی : از نیمه شب تا قبل از طلوع آفتاب

 بهترین وضعیت : قبل از طلوع آفتاب

 طلوع زهره : 03:27

مقارنه زهره با ستاره  اتا - جوزا

مقارنه زهره با ستاره  اتا - جوزا

مقارنه زهره با ستاره  اتا - جوزا

مقارنه زهره با ستاره  اتا - جوزا