اگر یادتان باشد تقریبا یک هفته پیش سیاره زهره با خوشه باز m35
مقارنه داشت و برای عکس برداری از این پدیده مناسب بود و حالا مقارنه سیاره زهره با ستاره  اپسیلون - جوزا 

بله امروز جمعه7 خرداد 89
مقارنه سیاره زهره با ستاره اپسیلون - جوزا پیش می یاد
و هم برای عکس برداری بسیار مناسب است هم برای دیدن مستقیم که حتی با یک دوربین دو چشمی کوچک هم دیده می شود و در یک میدان دید دیده خواهد شد
و جدایی زاویه بین این دو کمتر از نیم درجه هست
(23 دقیقه قوس)
از یک طرف عیوق سمت راست زهره و شعرای شامی در سمت چپ ماه دیده می شود و این مقارنه را زیباترمی کنند
در ضمن اگر افق تان باز تر باشد ستاره ابط جوزا - جبار را در سمت چپ پایین ماه می توانید ببینید.
و غروب ستاره ابط جوزا - جبار در ساعت 55 :20 دقیقه خواهد بود
غروب سیاره زهره هم 37 :22 دقیقه خواهد بود


مقارنه سیاره زهره با ستاره  اپسیلون - جوزا

مقارنه سیاره زهره با ستاره اپسیلون - جوزا