امشب 11 مرداد ماه  - مقارنه ماه با ستاره لمبدا - قوس پیش می آید.

  فاز ماه :  90.45درصد ،

قدر ستاره : 2.81 ، جدایی زاویه ای : 24 دقیقه و 14 ثانیه ،

غروب ماه : 03:23 ، وضعیت رصدی : از اول شب تا نیمه شب

بهترین وضعیت : نیمه شب