تاریخ    
زمان    
رخداد

1شنبه 2 اسفند     
23:34    
اختفای خراشان ستاره 23ـ ثور با ماه. قدر ستاره 1/4 ، قابل مشاهده در جنوب ایران

1شنبه 2 اسفند    
23:42    
مقارنه ماه و خوشه پروین«m45» با جدایی 5/0 درجه

2شنبه 3 اسفند    
4:12    
تربیع اول ماه

دوشنبه 3 اسفند
مقارنه سیاره عطارد با ستارۀ آیوتا - جدی   _ قدر ستاره : 04.25 _ افق صبحگاهی
با جدایی زاویه ای : 35 دقیقه و 06 ثانیه
به سختی در نیم روز دیده می شود

دوشنبه 3 اسفند و سه شنبه 4 اسفند
مقارنه سیاره مریخ با ستاره لمبندا - خرچنگ _  قدر ستاره : 5.90 _ افق شامگاهی و صبحگاهی
با جدایی زاویه ای : 12 دقیقه و 44 ثانیه

4شنبه 5 اسفند    
2:32    
مقارنه ماه و خوشه باز« m35 »در صورت‌فلكی جوزا با جدایی3/3 درجه

پنجشنبه 6 اسفند
مقارنه سیاره عطارد با ستارۀ گاما - جدی _  قدر ستاره : 03.68 _ افق صبحگاهی
با جدایی زاویه ای : 48 دقیقه و 05 ثانیه
به سختی در نیم روز دیده می شود

جمعه 7 اسفند    
6:51    
مقارنه ماه و خوشه باز كندوی عسل«m44» با جدایی 9/3 درجه

جمعه 7 اسفند
مقارنه سیاره عطارد با ستارۀ دلتا - جدی  _ قدر ستاره : 02.84 _ افق صبحگاهی
با جدایی زاویه ای : 44 دقیقه و 11 ثانیه
به سختی در نیم روز دیده می شود

شنبه 8 اسفند    
6:45    
مقارنه عطارد و نپتون با جدایی 7/1 درجه
در نور روز دیده می شود

1شنبه 9 اسفند    
1:10    
ماه در حفیض مداری با فاصله‌ی 357830 هزار كیلومتر از زمین

1شنبه 9 اسفند    
14:14    
مشتری در مقارنه با خورشید
در نور روز دیده می شود

1شنبه 9 اسفند    
20:08    
ماه كامل

دوشنبه 10 اسفند
مقارنه سیاره عطارد با ستارۀ آیوتا - دلو   _ قدر ستاره : 04.28 _ افق صبحگاهی
با جدایی زاویه ای : 25 دقیقه و 33 ثانیه
به سختی در نیم روز دیده می شود

4شنبه 12 اسفند    
21:28    
مقارنه ماه و سماك اعزل با جدایی 6/3 درجه

5شنبه 13 اسفند    
18:45    
مقارنه زهره و اورانوس با جدایی 8/0 درجه
به سختی در نیم روز دیده می شود

1شنبه 16 اسفند    
5:26    
مقارنه ماه و قلب‌العقرب با جدایی5/0درجه

2شنبه17 اسفند    
6:40    
مقارنه  مشتری و عطارد با جدایی9/ 1 درجه
در نور روز دیده می شود

2شنبه17 اسفند    
19:12    
تربیع آخر ماه

3شنبه 18 اسفند    
4:00    
مقارنه‌ی ماه و سحابی مرداب با جدایی 2/3 درجه

سه شنبه 18 اسفند
مقارنه سیاره مشتری با ستارۀ لامبدا - دلو _  قدر ستاره : 3.71 _ افق صبحگاهی
با جدایی زاویه ای : 34 دقیقه و 00 ثانیه
در نور روز دیده می شود

5شنبه 20 اسفند    
12:30    
اقامت مریخ

جمعه 21 اسفند    
13:04    
ماه در اوج مداری با فاصله 406008هزاركیلومتر از زمین

1شنبه 23 اسفند    
15:30    
عطارد در مقارنه علوی با خورشید
در نور روز دیده می شود

2شنبه 24 اسفند    
5:44    
مشاهده هلال صبحگاهی ربیع‌الاول 1431 با چشم مسلح

3شنبه 25 اسفند    
00:31    
ماه نو
در نور روز دیده می شود

3شنبه 25 اسفند    
18:04    
مشاهده هلال شامگاهی ربیع‌الثانی 1431 با چشم مسلح

4شنبه 26 اسفند    
10:19    
اورانوس در مقارنه
در نور روز دیده می شود

5شنبه 27 اسفند    
19:10    
مقارنه هلال باریك ماه و كهكشان شبح یا m74 (امكان رصد در كنار هم و در یك میدان دید باز تلسكوپی)

چهار شنبه 26 اسفند و پنج شنبه 27 اسفند
مقارنه سیاره زحل با ستارۀ 10 - سنبله _   قدر ستاره : 5.93 _ افق صبحگاهی و شامگاهی
با جدایی : 8 دقیقه و 29 ثانیه

پنجشنبه 27 اسفند و جمعه 28 اسفند
مقارنه سیاره مریخ با ستاره hip40293 - خرچنگ _  قدر ستاره : 6.53  افق شامگاهی و صبحگاهی
با جدایی زاویه ای : 11 دقیقه و 12 ثانیه

شنبه 29 اسفند    
21:26    
اختفای ستاره 66 ـ حمل با ماه قدر ستاره 6ـ آغاز اختفاء 20:59، پایان اختفاء 21:53) در جنوب شرقی ایران پایان اختفا قابل مشاهده نیست.

شنبه 29 اسفند    
22:25    
مقارنه ماه و خوشه پروین«m45» با جدایی 4 درجه

شنبه 29 اسفند    
21:02    
خورشید به اعتدال بهاری می‌رسد
در نور روز دیده می شود

یکشنبه 1 فروردین89
مقارنه سیاره زهره با ستاره 73 - حوت _  قدر ستاره : 6.00 _ افق شامگاهی
با جدایی زاویه ای : 23 دقیقه و 33 ثانیه
به سختی در نیم روز دیده می شود