مقارنه ماه و ستاره  لمبندا - قوس و ماه با خوشه باز m22
جلوه زیبایی به آسمان می دهد.

بهترین زمان برای دیدن این مقارنه ها ساعت 05:30 دقیقه با جدایی زاویه ای:1 درجه و 33 دقیقه است
و با m22 با جدایی زاویه ای:0 درجه و 55 دقیقه و 48 ثانیه است
و قدر ستاره لمبندا قوس : 2.81 هست.
و قدر خوشه باز m22 6.50 می باشد.
از یک طرف قلب عقرب سمت راست ماه و نسر طایر سمت چپ بالای ماه قرار دارند و آسمان را زیباتر می کنند.
فاز ماه : 13.53%
غروب ماه : 04.35دو مقارنه در یک شب

دو مقارنه در یک شب