بعد از طلوع ماه بامداد پنجشنبه 15 بهمن ماه - مقارنه ماه با ستاره سماک اعزل پیش می آید.
 

این مقارنه در ساعت 30 و 05 دقیقه با جدایی زاویه ی 2 درجه و 55 دقیقه  قابل مشاهده است

و بهترین وضعیت را خواهد داشت.  در این مقارنه فاز ماه برابر با 70.87% و قدر ستاره نیز 0.96 خواهد بود
 
وضعیت رصدی :  بعد از نیمه شب تا طلوع خورشید

بهترین وضعیت :قبل از طلوع خورشید

در ضمن سیاره : زحل سمت بالای ماه و ستاره : سماک رامح سمت چپ ماه قرار دارند.

مقارنه ماه و ستاره سماک اعزل