سیاره مریخ با رسیدن به وضعیت مقابله مقارنه های زیادی با ستاره ها دارد. 

بامداد پنجشنبه 15 بهمن سیاره مریخ  با ستاره گاما - خرچنگ با قدر : 4.65  بیشترین نزدیکی را با این ستاره دارد
با جدایی زاویه ای : 1 درجه و 20 دقیقه  فاصله دارد.
ستاره شعرای شامی سمت راست بالای
سیاره مریخ  و ستاره قلب اسد سمت پایین سیاره مریخ فاصله دارد و این مقارنه زیبا را کامل می کنند.
به خاطر وضعیت مقابله و  رصد مناسب در تمام شب فرصت دارید تا این پدیده را ببینید
و با یک دوربین دو چشمی متوسط برای دیدن این پدیده کافی است.
طلوع مریخ : 16:50
غروب مریخ : 18:50
همان طور که می بینید ، غروب و طلوع سیاره مریخ در تمام شب قابل مشاهده است
طلوع خورشید : 07:02
غروب خورشید : 17:22

مقارنه سیاره مریخ با ستارۀ گاما - خرچنگ

مقارنه سیاره مریخ با ستارۀ گاما - خرچنگ