عطارد با رسیدن به آسمان صبحگاهی مقارنه های زیادی با ستاره ها دارد.


صبحگاه شنبه 10 بهمن سیاره عطارد با ستاره امیسلون - قوس با قدر : 3.75 یشترین نزدیکی را با این ستاره دارد
با جدایی زاویه ای : 27 دقیقه و 36 ثانیه فاصله دارد.
ستاره نسر طایر و قلب عقرب
بین سیاره عطارد فاصله دارد (چپ و راست ) و این مقارنه زیبا را کامل می کند.
البته به دلیل زود طلوع کردن سیاره عطارد فرصت اندکی مانده تا این پدیده را شاهد باشیم
و با یک دوربین دو چشمی متوسط برای دیدن این پدیده کافی است.
طلوع عطارد : 05:37
طلوع خورشید : 07:05

مقارنه سیاره عطارد با ستاره امیسلون - قوس

مقارنه سیاره عطارد با ستاره امیسلون - قوس