عطارد با رسیدن به آسمان صبحگاهی مقارنه های زیادی با ستاره ها دارد

صبحگاه پنجشنبه 8 بهمن سیاره عطارد با ستاره ایکسی - قوس با قدر : 3.50 بیشترین نزدیکی را با این ستاره دارد
با جدایی زاویه ای : 45 دقیقه و 51 ثانیه فاصله دارد.
ستاره نسر طایر و قلب عقرب
بین سیاره عطارد فاصله دارد و این مقارنه زیبا را کامل می کند.
البته به دلیل زود طلوع کردن سیاره عطارد فرصت اندکی مانده تا این پدیده را شاهد باشیم
و با یک دوربین دو چشمی متوسط برای دیدن این پدیده کافی است.
طلوع عطارد : 05:35
طلوع خورشید : 07:04

مقارنه سیاره عطارد با ستاره ایکسی - قوس

مقارنه سیاره عطارد با ستاره ایکسی - قوس