بعد از غروب خورشید جمعه 9 بهمن ماه - مقارنه ماه با سیاره مریخ  همراه با خوشه کندوی عسل پیش می آید.

این مقارنه در ساعت 30 و 05 دقیقه با جدایی زاویه ی 5 درجه و 37 دقیقه  قابل مشاهده است

و با خوشۀ باز m44 با جدایی زاویه ای 1 درجه و 25 دقیقه می باشد.


و بهترین وضعیت را خواهد داشت.  در این مقارنه فاز ماه برابر با 99.88% و

 قدر سیاره نیز 1.26-خواهد بود و

 قدر خوشهm 44 

4.00 است

 وضعیت رصدی :  بعد از غروب آفتاب تا قبل از غروب ماه

بهترین وضعیت :قبل از غروب ماه : 05:40 روز بعد

در ضمن ستاره قلب اسد سمت چپ بالای ماه و ستاره فرد سمت چپ ماه قرار دارند.

مقارنه ماه با سیاره مریخ  همراه با خوشه کندوی عسل

مقارنه ماه با سیاره مریخ  همراه با خوشه کندوی عسل