بعد از غروب خورشید سه شنبه 6 بهمن ماه - مقارنه ماه با ستاره بتا - ثور  پیش می آید.

این مقارنه در ساعت 30 و 02 دقیقه با جدایی زاویه ی 3 درجه و 30 دقیقه  قابل مشاهده است

و بهترین وضعیت را خواهد داشت.  در این مقارنه فاز ماه برابر با 84.26% و قدر ستاره نیز 1.62 خواهد بود

 وضعیت رصدی :  بعد از غروب آفتاب تا قبل از غروب ماه

بهترین وضعیت :قبل از غروب ماه : 04:20 روز بعد

در ضمن ستاره : عیوق سمت چپ بالای ماه و ستاره : دبران سمت چپ پایین ماه قرار دارند.

مقارنه ماه و ستاره بتا - ثور

مقارنه ماه و ستاره بتا - ثور