اختفای خراشان ماه با ستاره اپلیسون - حمل
جلوه زیبایی به آسمان می دهد.


بهترین زمان برای دیدن این مقارنه ساعت 18:30 دقیقه با جدایی زاویه ای:0 درجه و 01 دقیقه است
و قدر ستاره پلیسون - حمل : 4.62 هست
حداکثر اختفای خراشان ساعت : 18:30
.می باشد
از یک طرف خوشه پروین سمت بالای ماه و ستاره دبران سمت چپ بالای ماه قرار دارد.
فاز ماه : 64.14%
غروب ماه : 02.07

اختفای خراشان ماه با ستاره اپلیسون - حمل

اختفای خراشان ماه با ستاره اپلیسون - حمل