امروز دوشنبه 22 تیر ماه ، 20 رجب ، 13 ژوئیه
امشب ماه هم با مقارنه با ستاره كاپا در صورت فلكی حوت نزدیك است

فاز ماه :  74.99درصد ، قدر ستاره : 4.93 ، جدایی  
زاویه ای : 28 دقیقه و 34 ثانیه ، طلوع ماه : 23:07 ، وضعیت رصدی : از نیمه شب تا قبل از طلوع آفتاب
بهترین وضعیت : قبل از طلوع آفتاب