سیاره مشتری با آخرین روزهای  آسمان شامگاهی مقارنه های زیادی با ستاره ها دارد. 

شامگاه چهارشنبه 30 دی سیاره مشتری  با ستاره 38 - دلو با قدر : 5.40 بیشترین نزدیکی را با این ستاره دارد
با جدایی زاویه ای : 38 دقیقه و 33 ثانیه فاصله دارد.
ستاره فم الحوت سمت چپ پایین
سیاره مشتری فاصله دارد و این مقارنه زیبا را کامل می کند.
البته به دلیل زود غروب کردن سیاره مشتری فرصت اندکی مانده تا این پدیده را شاهد باشیم
و با یک دوربین دو چشمی متوسط برای دیدن این پدیده کافی است.
غروب مشتری : 19:37
طلوع خورشید : 17:08

مقارنه سیاره مشتری با ستاره 38 - دلو

مقارنه سیاره مشتری با ستاره 38 - دلو