بعد از غروب خورشید جمعه 2 بهمن ماه - مقارنه ماه با ستاره اتا - حوت  پیش می آید

این مقارنه در ساعت 30 و 23 دقیقه با جدایی زاویه ی 2 درجه و 12 دقیقه  قابل مشاهده است

و بهترین وضعیت را خواهد داشت.  در این مقارنه فاز ماه برابر با 43.04% و قدر ستاره نیز 3.59 خواهد بود

 وضعیت رصدی :  بعد از غروب آفتاب تا قبل از غروب ماه

بهترین وضعیت :قبل از غروب ماه : 23:58

مقارنه ماه و ستاره اتا - حوت
 

مقارنه ماه و ستاره اتا - حوت