مقارنه ماه و ستاره 51 حوت و اختفای خراشان ماه با ستاره hip2491
جلوه زیبایی به آسمان می دهد.

بهترین زمان برای دیدن این مقارنه ساعت 20:30 دقیقه با جدایی زاویه ای:1 درجه و 37 دقیقه است
و قدر ستاره 51 حوت : 5.68 هست
:آغاز اختفا ستارۀhip2491 ساعت 21:14
و پایان اختفای خراشان ساعت : 21:40 هست
قدر ستاره : hip2491 6.96 می باشد
از یک طرف مربع فرس اعظم سمت راست ماه و ستاره بتا قیطس سمت چپ پایین ماه قرار دارد.
فاز ماه : 32.69%
غروب ماه : 23.02 یک مقارنه و یک اختفای کم نور با ماه

یک مقارنه و یک اختفای کم نور با ماه