سیاره نپتون با آخرین روزهای  آسمان شامگاهی مقارنه های زیادی با ستاره ها دارد.


شامگاه  شنبه 26 دی سیاره نپتون با ستاره hip107735 - جدی با قدر : 4.78 بیشترین نزدیکی را با این ستاره دارد
و فقط با جدایی زاویه ای : 00 دقیقه و 35 ثانیه فاصله دارد.


البته به دلیل زود غروب کردن سیاره نپتون فرصت کمی مانده تا این پدیده را شاهد باشیم
و با یک دوربین دو چشمی قوی به خصوص با یک تلسکوپ برای دیدن این پدیده کافی است.
و اگر یک تلسکوپ 8 اینچ داشته باشید قمر نپتون (تریتون) و قرص کوچک نپتون را همراه با ستاره hip107735
با قدر 8.62می توانید ببینید.
غروب نپتون : 19:25
غروب خورشید : 17:05

مقارنه سیاره نپتون با ستاره hip107735 - جدی

مقارنه سیاره نپتون با ستاره hip107735 - جدی