افرادی که تلسکوپ بالا تر از 4.5 اینچ دارند می توانند بعد از غروب خورشید 17:05
گذر و سایه گذر قمر آیو بر روی سیاره مشتری را ببینند


در حالی که خورشید تازه غروب کرده گذر و سایه گذر بر روی سیاره مشتری اتفاق می افتد.
ساعت 17:31 گذر سایه آیو بر روی مشتری دیده می شود که به خاطر روشن بودن هوا شروع این سایه گذر دیده نمی شود
اما می توانید پایان سایه گذر بر روی سیاره مشتری را شاهد باشید
ساعت 19:03 گذر قمر آیو از سیاره مشتری خارج می شود
و در ساعت 19:47 سایه گذر یو بر روی مشتری به پایان می رسد


این عکس ها با نرم افزار starry night pro 3.2
گرفته شده
که برای دیدن این سیاره با بزرگنمایی زیاد فقط با تلسکوپ های رصد خانه های بهترین های جهان دیده می شود
اما با تلسکوپ های 12 اینچ قرص قمر های مشتری را می توان دید همان گونه که قرص کوچک سیارات اورانوس و نپتون را می شود دید.

گذر و سایه گذر قمر آیو بر روی سیاره مشتری


گذر و سایه گذر قمر آیو بر روی سیاره مشتری