.عطارد با رسیدن به آسمان صبحگاهی مقارنه های زیادی با ستاره ها دارد


صبحگاه دو شنبه 28 دی سیاره عطارد با ستاره 21 - قوس با قدر : 4.78 بیشترین نزدیکی را با این ستاره دارد
با جدایی زاویه ای : 12 دقیقه و 35 ثانیه فاصله دارد.
خوشه ستاره ای : m25
و سحابی m8
بین سیاره عطارد فاصله دارد و این مقارنه زیبا را کامل می کند.
البته به دلیل زود طلوع کردن سیاره عطارد فرصت اندکی مانده تا این پدیده را شاهد باشیم
و با یک دوربین دو چشمی متوسط برای دیدن این پدیده کافی است.
طلوع عطارد : 05:40
طلوع خورشید : 07:12

مقارنه سیاره : عطارد با ستاره : 21 - قوس


مقارنه سیاره : عطارد با ستاره : 21 - قوس