مقارنه سیاره مشتری با ماه و ستاره تتا - دلو با ماه جلوه زیبایی به آسمان می دهد 

بعد از غروب آفتاب در روز دوشنبه 28 دی یک جرم نورانی در افق جنوب غربی دیده می شود که همان سیاره مشتری  است
اگر کمی دقت کنید هلال شب سوم ماه صفر را هم در کنار سیاره دیده می شود
با اینکه فاصله این دو جرم بیش از 4 درجه است ولی دیدن این پدیده نجومی خالی از لطف نیست
 اگر با دوربین دو چشمی معمولی کمی بعد از غروب آفتاب نگاهی به ماه بیندازید ، ستاره قدر 4.15
 تتا - دلو در سمت چپ ماه دیده می شود و بهترین زمان برای دیدن آن ساعت 18:30 با جدایی زاویۀ 23 دقیقه قوس
.خواهد بود
ستاره فم الحوت هم زینت دهنده این مقارنه خواهد بود.
غروب خورشید : 17:07
غروب ماه : 20:09
غروب مشتری :19:42
فاز ماه : 09.2%
دو مقارنه در یک شب
دو مقارنه در یک شب