شامگاه یك شنبه 1 شهریور ماه  - مقارنه ماه با كهكشان  m104 پیش می آید.

این مقارنه در ساعت 20 و 54 دقیقه با جدایی زاویه ای 40 دقیقه و 43 ثانیه  قابل مشاهده است. در این مقارنه فاز ماه

برابر با 14.05% و قدر كهكشان  m104 نیز 9.50 خواهد بود.

وضعیت رصدی : مقارنه ماه با كهكشان m 104مقارنه ماه با كهكشان m 104بعد از غروب آفتاب تا 1 ساعت بعد

بهترین وضعیت : بعد از غروب آفتاب

مقارنه ماه با كهكشان m 104طلوع ماه: 21:03

مقارنه ماه با كهكشان m 104