قبل از طلوع آفتاب 19 مرداد ماه  - مقارنه ماه با ستاره امگا - حوت پیش می آید

 این مقارنه در ساعت 12 و 5 دقیقه با جدایی زاویه ی 1 درجه و 59 دقیقه و 34 ثانیه قابل مشاهده است و بهترین وضعیت را خواهد داشت.

 در این مقارنه فاز ماه برابر با 85.77% و قدر ستاره نیز 4.00 خواهد بود وضعیت رصدی : از نیمه شب تا قبل از طلوع

آفتاب

مقارنه ماه با ستاره امگا - حوتمقارنه ماه با ستاره امگا - حوتبهترین وضعیت : قبل از طلوع خورشید

طلوع خورشید : 06:28