امروز سه شنبه 23 تیر ماه ، 21 رجب ، 14 ژوئیه
امشب 23 تیر ماه ماه هم با مقارنه با ستاره امگا در صورت فلكی حوت نزدیك است  فاز ماه :  64.51درصد ، قدر ستاره : 4.00 ، جدایی
زاویه ای : 2 درجه ، طلوع ماه : 23:27 ، وضعیت رصدی : از نیمه شب تا قبل از طلوع آفتاب
بهترین وضعیت : بعد از طلوع ماه لب افق است